ואתחנן תשנ"ח (גליון מספר 42)


Shabbat Shalom The weekly parsha commentary – parshat Vaetchananןנחתאו תשרפ

ומחנ תבש

ח"נשת 42 'סמ ןוילג
(קישור לדף המקורי)


"םימעה לכמ םכבורמ אל"


.םמצע םילידגמ םניאש ליבשב םהב קשחש ,ושוריפ

(ק דומע ד קלח גארפמ ל"רהמל תודגא ישודיח),תובא תירבבו ונתוא 'ה תבהאב יולת לארשי ץראל רשקה

.המצעב אלו
:ו"המתיו ו"ניבי ב"בל י"שנא ".םימעה לכמ םכברמ אל"

הזב םיעוט ויה לארשיש רובס היה וניבר השמ יכו

ךרצוהש ,םלועבש תומואה לכמ םיבורמ ויהיש רבדה

יכו .םכב 'ה קשח רמאש דועו ?םכבורמ אל רמאל

:ושוריפ ךכ אלא ?םתוא 'ה בהאי םיבורמ םהש ליבשב

'וגו יתחה ךינפמ םיבר םיוג לשנו" הלעמל רמאש יפל

ונא ורמאת אמשו "ךממ םימוצעו םיבר םיוג העבש

שרגנ ונידי םצועבו םיממע עבש ןתואמ םיבורמ

אלו .םיממע העבש ןתוא לכמ םתא םיבורמ אל ?םתוא

לכמ טעמה םתא אלא םתוא רעבל םכב 'ה קשח םכבורמ

ותעובש ליבשב םכתא 'ה תבהאמ ,אלא .םיממע םתוא

(ז ,ז םירבד ם"בשר) .ךינפמ םתוא לשנו םכיתובאל


.והיעשי ימוחינו השמ לש וינונחת


רזייל סחנפ


,וימי ימדב ףטקנש ל"ז ןייפ לאוי לש ותמשנ יוליעל

"םיהולא ותוא חקל יכ ,ונניאו"תאיצי לעפמ תא איבהל ונבר השמ לש הקזחה ההימכה

ץראל םיסנכנ לארשי ינב תא תוארלו ומויסל םירצמ

תצק תוורל םירוה לש םנוצרל האוושהל תנתינ ,לארשי

תעבו םתוריעצב השק היה םיתעל םתא םידליהמ "תחנ"

אשמ תא תאשל היה לק אל ,םיתעל ,השמל םג .םתורגבתה

תושוחת .השמל הדות ריכה אל ובורבש "ףרועה השק" םעה

המצע הרותב בורל ןיוטיב תא תואצומ השמ לש ולא

םכאשמו םכחרט ,ידבל אשא הכיא") םיבר םישרדמבו

.("וכו,הילא סנכיהל ונוצר ,לארשי ץראל השמ לש ותהימכ םג

תירבעה תורפסל הארשה רוקמל הכפה ,תמ וא יח

הכפהש תררושמה לחרל דע ל"זח תורפסמ לחה ,היתורודל

הרופאטמל ("ובנ" הרישב) "ול ובנו שיא" תא

,םישמוממ טעמכ תופיאשו תומולח לש תילסרבינוא

."אבת אל המשו ,ץראה תא הארת דגנמ יכ" תניחבבהשמ לש זעה ונוצר ןיב רעפל םיקזחה םייוטיבה דחא

תטלחומה התויפוס ןיבל ריחמ לכב ץראל סנכיהל

תשרפ) :ירפס הכלה שרדמב אצמנ ,הרזגה לש תירזכאהו

(אמש הקסיפ וניזאה

ןאכ רמאנ :אובת אל המשו ,ץראה תא הארת דגנמ יכ"

םירבד) "רובעת אל המשו" ןלהל רמאנו "אובת אל המשו"

רמאנ רבכ ירהש ,רובעת אל המשו רמול רשפא יא (ד"ל

ירהש ,אובת אל המשו רמול רשפא יאו ,אובת אל המשו

אל המשו רמול דומלת המו רובעת אל המשו רמאנ רבכ

יניא םא :ה"בקה ינפל השמ רמא ?רובעת אל המשו ,אובת

,יח הב סנכנ יניא םאו ,טוידה הב סנכא ,ךלמ הב סנכנ

המשו" "אובת אל המשו" :ה"בקה ול רמא .תמ הב סנכא

".תמ אלו יח אלו ,טוידה אלו ךלמ אל ,"רובעת אלתא תאצומ תישגר המצע תלעב תאזה הרידאה המרדה

,םיינוקאל טעמכ םיקוספ השישב ונתשרפב הייוטיב

רעפה תא תואטבמה םילימה רשאכ ,ונתשרפ תא םיחתופה

:ןה הבזכאל ההימכה ןיב

."ילא עמש אלו" תמועל "ןנחתאו"השמ ?וזמ הלודג יחל-תריטס תעדה לע תולעהל ןתינ םאה

תורודה לכב ותומכ םק אלש ,םיאיבנה לודג ,ונבר

תאזו ?ה"בקה תאמ תילילש הבושת לבקמו ,ןנחתמ ,ללפתמ

םיקידצ וא םיאיבנ לע םירופיס םיאלמ וניתורוקמ רשאכ

!?תויונמדזה ינימ לכב תינענ םתליפתש םירחא

רצבנש הדבועה תא ריבסהל ידכ ואבוה םינוש םיקומינ

תורפסב םגו הרותב םג ,לארשי ץראל סנכיהל השממ

,ג) לארשי ינב ינפל רופיסה תא ראתמ השמ רשאכ .ל"זח

ילוא זמורו "םכנעמל יב 'ה רבעתיו" :רמוא אוה ,(ו"כ

הכהו (הרבע) סעכב ביגה השמ הב ,הבירמ ימ תשרפל

רשקה ןיינעמ-רבעתהל) סועכל ךישממ השמו ,עלסב

ענמנ וללגבש םעה לע ("?הזה םעה תא יתירה יכונאה"ל

אטחה והמ ןיבמ וניא השמ .ןדריה תא רובעל ונממ

ונחנא םג .דבכ הכ שנועב שנענ וללגבש ארונהו םויאה

ידי-לע ואבוהש תונושה תוביסהו ,ףוסה דע םיניבמ אל

רבד .הז אשונב תוריהבה יא תא םיקזחמ קר םינשרפה

.ותשקבל רתענ אל ה"בקהו ןנחתמ השמ :רורב דחאןיבהל ןתינ ילואו ,רזגנ ךכ ה"בקה לש ונובשחבש ןכתי

םירבדה חורב תיפוסוירוטסיה הביטקפסרפב םירבדה תא

(דסשת ןמיס ,כ קרפ רבדמב) :ינועמש טוקליב םיאבומה

סנכיל שקבמ התא םינפ הזיאב :השמל ה"בקה היל רמא"

תוערל אציש העורל לשמ ?ץראל

ןירטלפל סנכיל העורה שקב ,ןאצה תיבשנו ךלמ לש ונאצ

ורמאי ,סנכנ התא םא ?המל :ךלמה ול רמא ,ךלמ לש

:השמל ה"בקה רמא ךכ ףא .]ןאצה תיבשה התאש[ תוירבה

רבדמב םתרבקו םירצממ אובר םישש תאצוהש אוה ךחבש

רבדמה רודל ןיא ורמאי וישכע ?רחא רוד סינכמ התאו

רמאנש ,ןהמע אבתו ןדצב בכש ,אלא אבה םלועל קלח

,הזה להקה תא ואיבת אל ביתכ ךכל ,"םע ישאר אתיו"

".ךמע ואצישלוכי וניא ,ץראל הסינכל לשב וניאש רוד לש וגיהנמ

רוד לש ולרוגל רושק השמ לש ולרוג .ותוא שוטנל

.ונממ קתניהל לוכי וניא אוהו רבדמהודיקפת תא שרדמה ירבדל ,תינמז םייס ,ךכ-םא ,השמ

ץראה תא תוארל קר הכזו ,רבדמה הצקל םעה עיגה רשאכ

לארשי ץרא תא האר ,תובר תואלת זאמ רבע םעה ."דגנמ"

וצראמ הלג ,הנבנו סורה תיבה תא ,הנברוחבו התראפתב

הארש השמ לש ותייווח תא ווח םיבר תורוד .הילא רזחו

אל םירחא .הילא סנכיהל הכז אל ךא ,דגנמ ץראה תא

תורמל ,ההימכבו הליפתב וקפתסה אלא ,ךכל ףא וכז

םע לש ורופיסב ךכ-םא תמייק .ויח הכותב השקה תולגה

לש תושוחת ןיב תוירוזחמ םדאה לש תישיאה ותייווחבו

.הווקת לש תושוחת ןיבל שואייהמחנל איבנה ארוק ,עובשה תרטפהב ןושארה קוספב

"םכיהולא רמאי ,ימע ומחנ ,ומחנ" :רמואו

:אבל דיתעל וז האובנ וסחיי םינומדקה ונינשרפ

ירבד רפסה ךותב שי קר וניתולג לע לכה ,יתעד יפלו"

תירחאב םלואו הלוגה חלשש שרוכ יכ רכזל, לבב תולג

היעשי ארזע ןבא) ".רשפא רשאכ ,דיתעל םה םירבד רפסה

(א קוספ מ קרפ

תומיל הדיתע תומחנה הלא לכ -ומחנ ומחנ יכ עדו"

(א קוספ מ קרפ היעשי ק"דר) ".חישמה

ןאכמש יפל תודיתעה ויתואובנ לע רזוח -ומחנ ומחנ"

ןיבל םניב וז השרפ קיספה ,ומחנ ירבד רפסה ףוס דעו

י"שר) ".ימע תא ומחנ , יאיבנ םתא ומחנ .תונערופה

(א , מ היעשי

בורמ ,םחנתהל םעה השקתמ וב בצמ וראית ףא שרדמב ל"זח

אבומה) שרדמהו ,המשאל תורושקה שואיי תושוחתו תואלת

םחנל םיאיבנ לש םינוש תונויסנ לע רפסמ (רוציקב ןאכ

"ימע ומחנ ומחנ ".םחנתהל םעה לש ובוריסו לארשי תא

ןויכ .םלשורי תא ומחנ וכל :םיאיבנל ה"בקה םהל רמא

תוחכותמ תואלמ ינזא אל יכו :םהל הרמא ,הלצא ואבש

ישאר ןתי ימ"?ינמחנל םיאב םתא וישכעו ינותחכוהש

תב רבש לע הלילו םמוי הכבאו העמד רוקמ יניעו םימ

וכב" שדקה חורב ןנוקמ הימריו (כ ,'ח הימרי) "ימע

הימרי םירמוא שיו ,הכב לארשי ?הכב ימ "הלילב הכבת

ורמאו אוה ךורב שודקה ינפל םיאיבנה ורזח הכב

םימוחנת ונממ תלבקמ הניא ,םלוע לש ונוביר :וינפל

ביתכד אוה אדה המחנל הכלנ םתאו ינא :ה"בקה םהל רמא

הומחנ ,ימע הומחנ "ימע ומחנ ומחנ"- בותכש ומכ

הומחנ ,םינושאר הומחנ ,םינותחת הומחנ ,םינוילע

ךילהתה(א השרפ ב חסונ הכיא אטוז שרדמ)".םינורחא

םיפוסיכב םיתעלו הפיאשב ,ההימכב ותליחתש ירוזחמה

םיכוז אלש ,רתוי בוט םלוע לש ,הלואג לש תואיצמל

,"דגנמ" שממ ונל תיארנ וז תואיצמש תורמל ,ותוארל

,םייתסמו ,הניבל וניניב דירפמ ןטק והשמ קרו

יהשוזיאב רוחאל תולכתסהבו תורוד לש הביטקפסרפב

לש תויונמדזה לש ןתצמחה םע ישוקה תורמל – המלשה

יתלב הווקתב הוולמה ,תוילשא לש ןתסירק םעו הלואג

ןפואב ותוארל הכזנ אל ילואש ,רתוי בוט םלועל תיאלנ

,םעה לש יחרכהה ותלשבה ךילהת ילוא אוה ,םלשומ

םניאש השמ לש "וינונחת"ב ותליחת .םדא לכ לש ילואו

תחתופה והיעשי לש "ותמחנ"ב ומויסו ,בויחב םינענ

.לאגנ ונניאש םלועב הווקת לש חתפגולוכיספ אוה ,"םולש תבש" ךרוע ,רזייל סחנפ


םיביגמ םיארוק


. "סחניפ" תשרפ ןויליג לע םכחוכ רשיי ,דחא דצמ

םקבאמל ,דחפלצ תונבל ובורב שדקוה אוהש תוארל יתחמש

.םינימה ןיב ןויוושלו ,יטסינימפה

תוינכתב יתנייעשכ יתמהדת אופא התיה הבר המ ,ינש דצמ

לכ ןיב .הננערבו םילשוריב םולשל שרדמה יתב לש

וננחמ !?תחא השיא התיה אל ,ורכזוהש םיצרמה תומש

םישנו תוכנחמ ,תורומ לש לטובמ אל רפסמב ךרבתה

יתועמשמ ןפואב םורתל ולכיש תודמולמו תוליכשמ

.הז בושח עוריאל

?הרק המ

ןמסייו הרובד ר"ד

.םילשורי

:ביגמ "םולשל שרדמה תיב" זכרמ ,גניב בקעי

םיצרמה תמישר לש התוינימ-דח לע ונרעטצה ,ךומכ

הנשה דחוימ ץמאמ ונישע ."םולשל שרדמ-תיב"ב םירומהו

םירומ לש תנווגמ המישר שרדמה תיב יפתתשמל עיצהל

.רבעב תוחפ עומשל ןמדזה רוביצלש םיניינעמו םיבושח

רשא תוצרמ לש (תוחפל 6) לטובמ אל רפסמל ונינפ

,המע היתוביסו תחא לכ ,הנשה ולכי אל ,ונרעצל

רבד םג תואבה םינשבש הווקת ונלוכ .עוריאב ףתתשהל

.ונוקית לע אובי הז


תויתכלה-אטמ תוירוגטק :"בוטהו רשיה תישעו"


,םימש יניעב בוטה :"'ה יניעב בוטהו רשיה תישעו"

לאעמשי יבר .אביקע יבר ירבד ,םדא יניעב רשיהו

(ג ילשמ) :רמואו ,םימש יניעב רשיה ףא: רמוא

ועירכה "םדאו םיקלא יניעב בוט לכשו ןח אצמו"

בי םירבד) :רמאנש ,לאעמשי 'ר ירבד םייקל םימכח

:רמואו ,בוט ןאכ ןיאו'ה יניעב רשיה השעת יכ")

עדוי אוה "'ה םיקלא ,'ה םיקלא לא" (בכ עשוהי)

.עדי אוה לארשיו

(ג הנשמ ב קרפ םילקש אתפסות)ןידה תרושמ םינפל , הרשפ וז ,בוטהו רשיה

(חי , ו םירבד י"שר)בוטה תושעל ךתעד ןת ,ךוצ אל רשאב םג רמאי התעו

ןינע הזו .רשיהו בוטה בהוא אוה יכ ,ויניעב רשיהו

תוגהנה לכ הרותב ריכזהל רשפא יאש יפל ,לודג

ינוקתו ונתמו ואשמ לכו ויערו וינכש םע םדאה

,הברה םהמ ריכזהש ירחא לבא ,םלכ תונידמהו בושיה

אלו םוקת אל" (זט , טי ארקיו)"ליכר ךלת אל" ןוגכ

,(זט ,םש) "ךער םד לע דומעת אלו" (,חי ,םש) "רוטת

,םש) "םוקת הביש ינפמ" ,(די ,םש) "שרח ללקת אל"

השעיש ללכ ךרדב רמול רזח ,ןהב אצויכו ,(בל

הרשפה הזב סנכיש דע ,רבד לכב רשיהו בוטה

רבד אנידב וריכזהש המ ןוגכו ,ןידה תרושמ םינפלו

וקרפ (ופ אמוי) ורמאש המ וליפאו (חק מ"ב)ארצמ

ןינע לכב ארקיש דע ,תוירבה םע תחנב ורובדו האנ

רשיו םת

(חי ,ו םירבד ן"במר )


,"'ה יניעב בוטהו רשיה תישעו" הרהזאה םג ,הרואכל

ירה יכ ,איה תרתוימ םינידה לכ דבלמ הרותה הפיסומש

ךרדה תא םדאל תוארהל ,וז הרטמל םינווכמ םינידה לכ

םה ןידה דצמש םירבד המכ םנשי תמאב ,םלוא .הרשיה

יכ "בוטהו רשיה תישעו" דצמ קר ורסאנו ,םירתומ

,דבלב לעופבש ערה השעמה תלבגהב תקפתסמ הניא תודהיה

ושרושמ חוכבש ערה תא םג רוקעל איה תפאוש םא יכ

םירבדל תודחוימ תורהזא שי ךכ םושמו ,םדאה שפנ ךותמ

.בלבש

אריפש והיעשי יבר "ץולחה ר"ומדאה" לש וירבד ךותמ)

('ץיבוביל המחנ פ"ע ,ל"ז